Menighedsrådet

Abildgård Kirke er meget mere end gudstjeneste om søndagen og dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, samtaler og sjælesorg. Her foregår også undervisning, socialt arbejde, mission og dialog. Hver dag er der mange aktiviteter, og nogle gange tages også aftenen og natten i brug.

De mange aktiviteter styres af både frivillige medarbejdere og ansatte i kirken. Kirken har et menighedsråd, som er med til at koordinere, organisere og målrette aktiviteterne og som hjælper med at styre de overordnede rammer for arbejdet.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet er med til at koordinere, organisere, målrette aktiviteterne og hjælpe med at styre de overordnede rammer for arbejdet.
Menighedsrådet løser ikke kun administrative opgaver. Opgaverne spænder meget bredt og skal, udover de ledelsesmæssige opgaver, skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. En af menighedsrådets vigtigste opgaver er at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst.

Menighedsrådet bestyrer også kirkegården og skal værne om kirkens kulturværdier, f.eks. bygninger og inventar, ligesom det er menighedsrådet, der godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten. Menighedsrådet ansætter nye medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Valg af menighedsråd

Menighedsrådet i Abildgård Sogn vælges for fire år ad gangen og består af 12 medlemmer og sognets præster. Det er sognets folkekirkemedlemmer, som vælger rådets medlemmer. Derfor har folkekirkemedlemmerne en direkte indflydelse på menighedsrådetsrådets sammensætning og dermed på kirkens arbejde.

Menighedsrådsløftet

Når menighedsrådet vælges afgiver hver enkelt medlem menighedsrådsløftet. Det lyder: "Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Menighedsrådets årsmøde

Hvert år inviterer menighedsrådet menigheden til et møde, hvor kirkens arbejde præsenteres og debatteres.

Menighedsrådsmøder

Som hovesregel afholdes menighedsrådsmøder den anden tirsdag i måneden kl. 16 i kirken.

Abildgård Kirkes menighedsråd
Tiltrådt 1. søndag i advent 2020

Kurt Erling Hansen

Kurt Erling Hansen
Formand

Tlf. 29 91 50 58
viku@webspeed.dk

Arne Mandrup Holdensen

Arne Mandrup Holdensen
Næstformand

Tlf. 30 53 50 89
arneholdensen@gmail.com

Jytte Schaltz

Jytte Schaltz
Kasserer

Tlf. 20 48 42 66
jytteschaltz@gmail.com

Arild Kerstein Nielsen

Arild Kerstein Nielsen
Kirkeværge

Tlf. 26 18 99 93

Anne Marie Johansen

Anne Marie Johansen

Edly Margrethe Kiil Naldal

Edly Margrethe Kiil Naldal
Kontaktperson

Else Wadmann Lauritsen

Else Wadmann Lauritsen

Hans Kirstein Henriksen

Hans Kirstein Henriksen

Lisbeth Toft Lauritzen

Lisbeth Toft Lauritzen

Lisbeth Toft Lauritzen

Knud Erik Andersen

Torben Baumbach

Torben Baumbach

Vibeke Ankerstjerne Hansen

Vibeke Ankerstjerne Hansen