Abildgård Sogns Menighedspleje

Indkaldelse til generalforsamling i Abildgård Sogns Menighedspleje  tirsdag d. 16. april 2024

Dagsorden ifg. vedtægterne

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2.Bestyrelsens beretning.
  • 3.Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.
  • 4.Budget for indeværende regnskabsår.
  • 5.Indkomne forslag.
  • 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • 7.Valg af revisor ( i lige år )
  • 8.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
  • 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt senest 14 dage før årsmødet til formand Inge Bergstedt: inbn@frederikshavn.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

Revisorsuppleant vælges for 1 år.